Privacybeleid

versie maart 2022 –  Stichting Mobiel Natuurkantoor Achterhoek

Als Stichting Mobiel Natuurkantoor Achterhoek nemen we onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van (jouw) persoonlijke gegevens volgens de AVG zeer serieus. We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen en we zijn transparant over de gegevens die we verzamelen en wat we er mee doen. Mocht je vragen hebben over je persoonlijke gegevens of ze willen inzien of laten verwijderen, neem dan contact op met Stichting Mobiel Natuurkantoor Achterhoek via mobielnatuurkantoor@gmail.com.

Algemeen geldende gedragsregels met betrekking tot privacy

Wie bij ons werkt of voor ons werkt, kent onderstaande gedragsregels en houdt zich hieraan:

 • Wij respecteren de dataprivacy van al onze relaties.
 • Wij zorgen goed voor de aan ons toevertrouwde gegevens.
 • Wij zorgen dat onbevoegden niet zomaar bij de aan ons toevertrouwde gegevens kunnen komen.
 • Wij verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor de relatie die we met elkaar hebben en het leveren van goede dienstverlening rond het (ver)huren van ons mobiel natuurkantoor.
 • Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is.
 • Als onze leveranciers of klanten vertrouwelijke gegevens van ons ontvangen, leggen wij hen dezelfde zorgplicht op.
 • Wij zijn open over de data die wij van betrokkenen verwerken.
 • Wij verkopen geen herleidbare data aan welke andere partij dan ook, tenzij wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking(en) van jouw persoonsgegevens bij jouw bezoek aan onze website natuurkantoorachterhoek.nl of mobielnatuurkantoor.nl (hierna: ‘de website’ of ‘onze website’) en het gebruik van onze diensten (hierna: ‘diensten’ genoemd). Daarnaast informeren we je onder meer over jouw rechten ten aanzien van de verwerkingen van jouw persoonsgegevens op de website.

Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Daarnaast zullen wij jouw persoonsgegevens niet met anderen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven. Bovendien zullen wij te allen tijde onder meer zorgdragen voor een passende beveiliging van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring moet worden gelezen in samenhang met ons cookiebeleid.

Persoonsgegevens

Wij verwerken in het kader van jouw gebruik van de website persoonsgegevens die rechtstreeks bij jou worden verkregen. Deze informatie verstrek je ons bijvoorbeeld wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op onze website, wanneer je een boeking op onze site doet of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van je gebruik van onze website voor de volgende doeleinden:

 • functioneren van de website, analytische en trackingdoeleinden (verwerkingen van persoonsgegevens voor deze doeleinden vinden plaats met behulp van cookies);
 • opnemen van contact met je naar aanleiding van een door jouw verzonden bericht via het aanmeld- of contactformulier;
 • het verwerken van een door jou gedane boeking;
 • het voeren van onze administratie.

Rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van jouw gebruik van de website hoofdzakelijk omdat je daarvoor vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Dit is onder meer het geval bij verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van ons aanmeldformulier en voor het gebruik van analytische cookies. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voorafgaand aan de intrekken daarvan.

Cookies

Een deel van de verwerkingen van jouw persoonsgegevens vindt plaats omdat dit noodzakelijk is voor het functioneren van de website. Bij deze verwerkingen van persoonsgegevens hebben wij dan ook een gerechtvaardigd belang, namelijk het exploiteren van onze website. Deze verwerkingen hebben geen tot een zeer geringe impact op jouw privacy. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het gebruik van zogenaamde ‘functionele’ cookies.

Tevens gebruiken van analytische cookies. Hiermee kunnen wij de werking en gebruiksvriendelijkheid van onze website optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden welke pagina’s je bezoekt en hoe je bij onze website terecht bent gekomen.

Functionele cookies zorgen dat onze website naar behoren functioneert. Wij gebruiken deze cookies voor:

 • het opslaan van voorkeuren, zoals taal, locatie, gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm
 • het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het mogelijk maken om te reageren op onze website
 • het kunnen bepalen welke versie van de website je te zien krijgt

Analytische cookies gebruiken we om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website bezocht wordt, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Wij gebruiken deze cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op graafschapcollege.nl en onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website

Ontvangers en verwerker van persoonsgegevens

Alleen degenen werkzaam bij en voor Stichting Mobiel Natuurkantoor Achterhoek waarvan het noodzakelijk is dat zij toegang tot de persoonsgegevens hebben, krijgen hier toegang tot.

We verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het behalen van onze verwerkingsdoeleinden. In dat kader verstrekt we jouw persoonsgegevens onder omstandigheden aan onze ICT-partners, hostingpartijen of andere gelieerde bedrijven om de diensten uit te kunnen voeren. Tot slot stellen we persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht. Eenieder waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, is te allen tijde verplicht tot de vertrouwelijke omgang met jouw persoonsgegevens.

Indien en voor zover de genoemde ontvangers als verwerker kwalificeren, zijn met hen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkersovereenkomsten gesloten op naam van Stichting Mobiel Natuurkantoor Achterhoek.

Indien en voor zover we persoonsgegevens verstrekken aan organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen we dat slechts doen voor zover het een organisatie in een land betreft dat voldoet aan de door de Europese Commissie gestelde eisen van een ‘passend beveiligingsniveau’. Indien de persoonsgegevens worden opgeslagen in of door een verwerker die gevestigd is in de Verenigde Staten en die niet op de lijst van het ‘EU-US Privacy Shield’ staat, zullen we middels bindende bedrijfsvoorschriften (‘binding corporate rules’) of modelbepalingen van de Europese Commissie verwerker zorgen dat deze verwerkers passende waarborgen bieden als omschreven in de AVG.

Bewaartermijnen

We verwerken jouw persoonsgegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is voor het behalen van het doeleinde waarvoor zij verwerkt worden, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van je door ons worden verwerkt. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of je gemotiveerd toelichten waarom jouw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.

Bovendien heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang. Jouw verzoek of bezwaar kun je aan ons toezenden met behulp van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Klachten

Eventuele klachten met betrekking tot dit privacybeleid of onze omgang met jouw persoonsgegevens kun je aan ons doorgeven via mobielnatuurkantoor@gmail.com.  Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op onze website en kan doorlopend aan verandering onderhevig zijn. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.