Algemene voorwaarden en Huurvoorwaarden

Wij heten je van harte welkom bij Mobiel Natuurkantoor Achterhoek en we verzoeken je jezelf op de hoogte te stellen van deze Algemene voorwaarden en Huurvoorwaarden.

Versie 2 april 2022 –  Stichting Mobiel Natuurkantoor Achterhoek

KvK nummer 82639418

Hier vind je de pdf van onderstaande tekst met de Algemene Voorwaarden en Huurvoorwaarden Stichting Mobiel Natuurkantoor Achterhoek

Toepassing

Deze Algemene voorwaarden en Huurvoorwaarden zijn van toepassing op boekingen en overeenkomsten met betrekking tot de huur van een of meer mobiele natuurkantoren. Van deze algemene huurvoorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen huurder en verhuurder.

 

 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Mobiel natuurkantoor: het voertuig c.q. de camper waar de huurovereenkomst over wordt afgesloten, ook wel natuurkantoor genoemd.
 • Website: de website van Mobiel Natuurkantoor Achterhoek, te weten www.natuurkantoorachterhoek.nl.
 • Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het mobiel natuurkantoor boekt, betaalt en gebruikt en hiervoor een huurovereenkomst sluit voor aanvang van de huurperiode.
 • Verhuurder: Stichting Mobiel Natuurkantoor Achterhoek of de natuurlijke persoon die namens Stichting Mobiel Natuurkantoor Achterhoek als verhuurder optreedt en met de huurder de huurovereenkomst sluit.
 • Boeking: een afgeronde online reservering via natuurkantoorachterhoek.nl inclusief betaling, waarvan per e-mail een bevestiging is verstuurd naar de huurder.
 • Voucher: een houten plak met op de achterzijde een unieke code die op de site bij een bestelling ingevoerd kan worden en waarmee een gratis werkdag in het mobiel natuurkantoor geboekt kan worden.
 • Bestuurder(s): de huurder en elk persoon die door de huurder is toegestaan om het mobiel natuurkantoor te besturen tijdens de huurperiode onder volledige verantwoordelijkheid van de huurder.
 • Huurperiode: de periode dat de huurder het voertuig van verhuurder huurt en die is vastgelegd met datum, tijd en locatie in de online boeking (waarvan de huurder per mail een bevestiging ontvangt) en in de huurovereenkomst.
 • Huurovereenkomst: een door huurder en verhuurder in te vullen en te ondertekenen overeenkomst bij overdracht van het natuurkantoor voorafgaand aan de huurperiode.

 

 1. RESERVEREN EN BETALEN

2.1     Op de website kan een ‘dagje natuurkantoor’ gereserveerd en betaald worden en kunnen een of meer vouchers (ook wel ‘houten plak’ of ‘dagje cadeau’ genoemd) gekocht worden.  

2.2     Een voucher kan online gekocht worden op de website of op rekening worden besteld. Een voucher met unieke code dient binnen 2 jaar na aankoopdatum omgezet te zijn in een boeking van een dagje natuurkantoor op de website.

2.3     Je kunt een dagje natuurkantoor online boeken als je 18 jaar of ouder bent. De bestuurder(s) is/zijn tenminste 3 jaar in het bezit van een geldig B-rijbewijs en/of buitenlands rijbewijs.

2.3     De reservering c.q. boeking van een dagje natuurkantoor is definitief nadat de huurder betaald heeft en van de verhuurder per e-mail een bevestiging hiervan heeft ontvangen. De huurder geeft met een boeking aan akkoord te gaan met de prijs, algemene voorwaarden, huurvoorwaarden en eventuele andere gemaakte afspraken.

2.3     Doorverhuur door de huurder aan derden is niet toegestaan.

2.4     De verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren of te annuleren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het natuurkantoor onverwachts niet beschikbaar is vanwege een reparatie.

2.5     Voor ingebruikname van het mobiel natuurkantoor door de huurder wordt de huurovereenkomst door de huurder ingevuld, inclusief gegevens van het rijbewijs van de bestuurder(s), en wordt de huurovereenkomst door de huurder ondertekend.

2.6     Voorafgaand aan de ingebruikname door de huurder, voor de overdracht van de sleutels van het mobiel natuurkantoor, betaalt de huurder een borgsom van €250 aan de verhuurder. Deze betaling wordt vastgelegd in een door beide partijen getekende huurovereenkomst. De borgsom wordt verrekend met:

 • eventuele schades die veroorzaakt zijn als gevolg van aanrijdingen gedurende de huurperiode, al dan niet eenzijdig;
 • eventuele schades die door de huurder gedurende de huurperiode zijn veroorzaakt aan binnen- of buitenzijde of inventaris van het natuurkantoor,
 • verkeersboetes die door de huurder veroorzaakt zijn;
 • eventuele extra gereden kilometers boven de 100 km per dag (tegen €2 per extra km).

Het eigen risico voor ons als verhuurder bij schades aan de camper is €1.000 per huurperiode, maar we vinden dit bedrag te hoog om als risico volledig neer te leggen bij de huurder. De borgsom minus de eventuele kosten voor schades en bedragen van verkeersboetes worden binnen 14 dagen terugbetaald aan de huurder op het IBAN waarmee de boeking is gedaan.

2.7     Voorafgaand aan de ingebruikname door de huurder, bij de overdracht van de sleutels van het mobiel natuurkantoor, dient de huurder zich te legitimeren met een geldig ID-bewijs of paspoort en een geldig Nederlands/internationaal rijbewijs te laten zien.

 

 1. GEBRUIK

3.1     Een boeking verplicht de verhuurder op om de afgesproken tijd en locatie te zijn met het mobiel natuurkantoor. Het mobiel natuurkantoor heeft een geldige APK, een gevulde brandstoftank met euro 98 / E5 benzine, een watertank gevuld met schoon drinkwater, een inventaris met toebehoren en een gevulde koelkast met eten en drinken voor het aantal personen dat bij de boeking is opgegeven.

3.2     De verhuurder geeft instructie vooraf over het gebruik van het mobiel natuurkantoor, de inventaris en toebehoren. Tijdens de huurperiode is de verhuurder telefonisch te benaderen voor vragen en overleg.

3.3     De huurder heeft zich aan de instructies van de verhuurder te houden.

3.4     Iemand mag het mobiel natuurkantoor besturen als hij/zij tenminste 3 jaar in het bezit is van een geldig B-rijbewijs en/of buitenlands rijbewijs.

3.5     De huurder mag met mobiel natuurkantoor alleen rijden binnen de Achterhoek, zijnde voor ons binnen de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Doesburg, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. Enkel na overleg en toestemming van de verhuurder kan hiervan afgeweken worden.

3.6     De huurder dient het mobiel natuurkantoor zorgvuldig, overeenkomstig de instructies en omgangsregels te gebruiken, geen onnodige risico’s te nemen en algemene voorzorgsmaatregelen te nemen. De volgende specifieke regels gelden voor het mobiel natuurkantoor:

 • Het natuurkantoor is bedoeld voor gebruik overdag, gerelateerd aan werk. Overnachten in het natuurkantoor is niet toegestaan.
 • Gebruik voor commerciële of mediadoeleinden is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming vooraf van de verhuurder
 • In het natuurkantoor mogen maximaal 6 personen zitten tijdens het rijden: 2 op de voorstoelen 4 achterin
 • Rijden is alleen toegestaan op de openbare weg
 • Parkeren mag alleen op de daarvoor toegestane openbare plekken of op de specifieke plekken die de verhuurder heeft aangewezen
 • In het natuurkantoor is roken niet toegestaan
 • Meenemen van huisdieren is alleen toegestaan met toestemming vooraf van de verhuurder
 • Bestuurders houden zich aan de geldende verkeersregels en maximumsnelheden

3.7     De verhuurder heeft met zorg een aantal bijzondere staplekken in de Achterhoek geselecteerd die getypeerd kunnen worden als groen en rustig. Van huurders wordt verwacht dat zij respectvol omgaan met de omgeving en beseffen dat ze te gast zijn in de natuur of bij mensen die hun terrein en toiletvoorziening beschikbaar stellen aan gebruikers van het natuurkantoor.

3.8     Buiten de huurperiode is het huurders niet toegestaan om zonder expliciete toestemming van de eigenaren van de unieke staplekken gebruik te maken. Toegang tot deze staplekken is door de verhuurder specifiek overeengekomen met de eigenaren van deze staplekken, enkel gekoppeld aan boekingen van het mobiel natuurkantoor.

3.9     De huurder dient het natuurkantoor tijdig en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode in te leveren bij de verhuurder, dus opgeruimd, met complete inventaris en voldoende schoon.

3.10   De huurder hoeft het mobiel natuurkantoor niet met een volle tank aan het eind van de huurperiode weer in te leveren. We vragen de huurder wel om nog genoeg brandstof in de tank te laten zodat de verhuurder hiermee terug kan rijden naar de stalling in Doetinchem.

3.11   Aan het eind van de huurperiode is de huurder op de met de verhuurder afgesproken tijd en plek aanwezig om het natuurkantoor weer in te leveren c.q. over te dragen aan de verhuurder. De huurder meldt daarbij proactief en expliciet aan de verhuurder eventuele schades of gebreken die zijn opgetreden tijdens de huurperiode.

 

 1. VERZEKERING

4.1     De verhuurder heeft ten tijde van de huurperiode een geldige WA-casco camperverzekering (afgesloten bij Ansvar idea met polisnummer PP144306) met de volgende dekkingen en verzekerde bedragen:

 • A. voor letselschade:             €6.070.000
 • A. Camper: €2.500.000
 • Casco KA: meeverzekerd
 • Schadeverzekering in-/opzittenden (SVI): meeverzekerd
 • Rechtsbijstand: meeverzekerd

De hierboven genoemde bedragen zijn in euro’s en per gebeurtenis.

 

 1. ANNULEREN

5.1     We verwachten dat een huurder na een boeking met enthousiasme uitkijkt naar een dagje met het mobiel natuurkantoor. Het kan natuurlijk gebeuren dat er iets tussenkomt waardoor de huurder de boeking niet kan laten doorgaan. Als je wilt annuleren, neem dan direct per mail of telefoon contact op met ons als verhuurder. We proberen dan een oplossing c.q. alternatief te vinden waar zowel huurder als verhuurder zich in kunnen vinden. Een goede oplossing kan bijvoorbeeld zijn het (tegen geringe meerkosten) verschuiven naar een andere datum. Voor ieders duidelijkheid geldt in beginsel het volgende bij een annulering:

 • Wanneer de verhuurder de boeking annuleert, ontvangt de huurder het volledige betaalde bedrag voor de geannuleerde boeking retour, uiterlijk binnen 7 dagen na deze annulering.
 • Wanneer de verhuurder om welke reden dan ook het boeken van het mobiel natuurkantoor door voucherhouders op geen enkel moment meer mogelijk maakt (bijvoorbeeld bij een total-loss schade van de camper), dan ontvangen kopers van reeds gekochte vouchers 100% van hun betaalde bedrag retour mits minder dan twee jaar (730 dagen) is verstreken tussen het moment van aankoop van hun voucher(s) en het moment vanaf wanneer het natuurkantoor niet meer in gebruik is.
 • Wanneer een huurder een boeking van een dagje natuurkantoor binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode annuleert, vindt geen terugbetaling plaats en zijn de kosten voor annulering 100% van het boekingsbedrag.
 • Wanneer een huurder de boeking eerder dan 7 dagen voor aanvang van de huurperiode annuleert, vindt 50% terugbetaling plaats aan de huurder en zijn de kosten voor annulering dus 50% van het boekingsbedrag.

 

 1. SCHADE

6.1     Tenzij in de huurovereenkomst anders is aangegeven, wordt de huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.

6.2     Als de huurder het vermoeden heeft dat er iets aan het natuurkantoor mankeert dat niet bij aanvang in de huurovereenkomst is opgenomen, dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder.

6.3     Het is de huurder niet toegestaan het natuurkantoor te gebruiken in geval van schade of een gebrek aan het voertuig als dit kan leiden tot verergering hiervan of vermindering van de verkeersveiligheid.

6.4     In geval van elke schade (waaronder ook door verlies, diefstal en inbeslagneming) en ook schade veroorzaakt door het natuurkantoor is de huurder verplicht:

 • De verhuurder direct telefonisch in te lichten.
 • De instructies van de verhuurder op te volgen.
 • Alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan de verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken.
 • Binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeaangifteformulier aan de verhuurder te overleggen.
 • Alle medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

 

 1. EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1     De huurder gaat akkoord met het geldend eigen risico van €250. Het eigen risico houdt in dat schades aan het voertuig en inventaris die zijn ontstaan tijdens de huurperiode kunnen worden verhaald bij de huurder met een maximum van het geldend eigen risico van €250 die in de vorm van een waarborgsom voorafgaand aan de huurperiode door de huurder aan de verhuurder is betaald.

7.2     De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan aan het natuurkantoor, de inventaris en alle zaken die tot het natuurkantoor behoren, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem/haar niet kan worden toegerekend. Dit geldt ook als het natuurkantoor op enig moment niet door de huurder wordt bestuurd of beheerd.

7.3     De aansprakelijkheid van huurder voor schade bedraagt per schadegeval maximaal de hoogte van het eigen risico, tenzij:

 • De schade is ontstaan ten gevolge van grove nalatigheid, opzet of schuld van huurder.
 • Het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het natuurkantoor toegebracht aan derden waarbij de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het voertuig is afgesloten geen dekking biedt door overtreding van een bepaling uit de polisvoorwaarden (bijvoorbeeld rijden onder invloed of laten besturen van niet bevoegde personen).
 • De schade is ontstaan door diefstal of vermissing van het natuurkantoor, de bij het natuurkantoor behorende autosleutels of de bij het voertuig behorende bescheiden.
 • De schade is ontstaan doordat er beslag op het voertuig is gelegd.

7.4     Alle sancties die van overheidswege worden opgelegd en die toe te rekenen zijn aan de huurder (defecten aan het natuurkantoor die bij aanvang van de huurperiode al aanwezig waren zijn hiervan uitgesloten), zijn voor rekening van de huurder. Deze sancties kunnen tot 1 jaar na de verhuur door de verhuurder in rekening worden gebracht bij de huurder.

7.5     Als op grond van, op basis van een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder voor de schade onverlet.

7.6     In het geval het natuurkantoor niet beschikbaar is – vanwege bijvoorbeeld schadeherstel, onderhoud of reparatie – en dit voorzien is voorafgaand aan de huurperiode waardoor de huurder het natuurkantoor niet gebruiken op de geboekte dag, vindt volledige restitutie van het huurbedrag plaats. Indien gewenst en mogelijk is het verschuiven van de huurperiode of – indien beschikbaar – het huren van een ander natuurkantoor mogelijk. De huurder heeft geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.

7.7     Als het natuurkantoor binnen de huurperiode een schade of een defect krijgt waardoor het natuurkantoor korte of lange tijd niet bruikbaar is, heeft de huurder als deze schuldig is aan de schade of het defect geen recht op restitutie van het huurbedrag voor de periode dat de camper niet gebruikt kan worden. De huurder heeft ook geen recht op restitutie voor de periode waarin hij beschikt over een vervangend natuurkantoor.

7.8     Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel welke opgelopen door gebruik van het natuurkantoor.

7.9     Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de huurder uit het natuurkantoor.

 

 1. REVIEWS, KLACHTEN EN COMPLIMENTEN

8.1     We gaan voor zoveel mogelijk positieve reacties van huurders. Huurders mogen verhalen, foto’s en video’s delen met anderen, bijvoorbeeld via social media. En als je ons tagt in jouw posts, is dat extra fijn.

8.2     Mocht je als huurder toch een punt van kritiek hebben, laat het ons als verhuurder dan eerst weten. Mogelijk kunnen we iets voor je betekenen waardoor je gebruikerservaring positiever wordt. Feedback van huurders geeft ons de kans om jou en volgende huurders een betere service te bieden.

8.3     Een klacht vernemen we graag direct, zodat we die wellicht al snel daarna kunnen oppakken en oplossen. Wij willen niets liever dan dat onze huurder grote ambassadeurs zijn die actief anderen aanbevelen om ook eens met het natuurkantoor op pad te gaan.

8.4     We vinden het gaaf als je de positieve ervaringen deelt via het papieren gastenboek dat in het natuurkantoor ligt.

8.5     Reviews, foto’s of video’s die huurders met ons delen, mogen we rechtenvrij gebruiken in onze communicatie-uitingen.

 

 1. KLACHTENREGELING, BEMIDDELING, GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1     Mocht een afhandeling van een klacht niet naar tevredenheid van de huurder verlopen, dan kan een formele klacht schriftelijk en gemotiveerd bij ons worden ingediend binnen 14 dagen na de huurperiode.

9.2     De huurovereenkomst en geschillenregeling is uitsluitend van toepassing bij geschillen over de uitlegging of uitvoering van deze standaardbepalingen en wordt door een derde onafhankelijke partij bepaald.

9.3     Bemiddelingsregeling: Indien een geschil voordoet zoals omschreven kan huurder dit geschil schriftelijk voorleggen aan een door beide partijen overeengekomen bemiddelingsbureau.

9.4     Geschillenregeling: plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschillenbeslechting door de gewone rechter.

9.5     Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst alsook eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.6     Alle geschillen die ontstaan als gevolg van de huurovereenkomst of deze huurvoorwaarden worden door de bevoegde rechter in Den Haag behandeld.

 

 1. PRIVACY

Het privacybeleid van Stichting Mobiel Natuurkantoor Achterhoek maakt onderdeel uit van deze Algemene en Huurvoorwaarden en is online te vinden.

 

Heb je vragen of wil je verduidelijking? Neem dan gerust contact met ons op!

Stuur een e-mail naar mobielnatuurkantoor@gmail.com of bel naar 06-10557038 (Remko ten Brinke).

 

Opgemaakt te Doetinchem